Dodatki mieszkaniowe

»  1. Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?
» 2. Wysokość i okres przyznawania dodatku mieszkaniowego
» 3. Zasady obliczania dochodu
» 4. Kryterium powierzchniowe

 


1. Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny, oraz osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny jeśli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w przypadku gospodarstwa jednoosobowego (tj.:1398,57 zł) i kwoty 125% najniższej emerytury w przypadku gospodarstwa wieloosobowego (tj.: 998,98 zł). Kwota najniższej emerytury od 1 marca 2012 wynosi: 799,18 zł.

 

 


2. Wysokość i okres przyznawania dodatku mieszkaniowego

Wysokość dodatku stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a wydatkami poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek, w wysokości:

15 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym,
12 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2 – 4 osobowym,
10 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

 

 


3. Zasady obliczania dochodu

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Do dochodu nie wlicza się natomiast: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych (stanowiących podstawę opodatkowania podatkiem rolnym) i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dn. 21 września 2012 roku wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2011 r. wyniósł 2713 zł.

 

 


4. Kryterium powierzchniowe

Przyznanie dodatku mieszkaniowego uwarunkowane jest również od spełnienia kryterium powierzchniowego. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

Liczba osób | Normatywna powierzchnia | Dopuszczalne przekroczenie powierzchni normatywnej o 30% | Dopuszczalne przekroczenie powierzchni normatywnej o 50%

1 osoba | 35 m² | 45,5 m² | 52,5 m²
2 osoby | 40 m² | 52,0 m² | 60,0 m²
3 osoby | 45 m² | 58,5 m² | 67,5 m²
4 osoby | 55 m² | 71,5 m² | 82,5 m²
5 osób | 65 m² | 84,5 m² | 97,5 m²
6 osób* | 70 m² | 91,0 m² | 105,0 m²

*na każdą następną osobę w rodzinie przypada kolejne 5 m².

Wymagana normatywna powierzchnia użytkowa zostaje podwyższona o 15 m², jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w osobnym pokoju (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności i stosowne zaświadczenie lekarskie).