TO JEST TWOJA SZANSA!

PLUSK POLSKA sp. z o. o. sp. k. – firma szkoleniowa z bogatym doświadczeniem w realizacji projektów i organizacji szkoleń – informuje, że od dnia 1 grudnia 2016 r. NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO realizuje projekt pt.: „TO JEST TWOJA SZANSA!” SKIEROWANY DO 70 OSÓB (42 kobiety i 28 mężczyzn), biernych zawodowy, niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne ZAMIESZKUJĄCYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (w rozumieniu przepisów KC), W WIEKU 30 LAT I POWYŻEJ oraz POSIADAJĄCYCH NISKIE KWALIFIKACJE ZAWODOWE (z wykształceniem maksymalnie zasadniczym zawodowym lub średnim ogólnokształcącym/zawodowym).

Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie składające się z 4 następujących elementów pomocy:
– poradnictwa zawodowego połączonego z opracowaniem IPD dla każdego Uczestnika Projektu;
– pośrednictwa pracy, dzięki któremu nastąpi zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia przez UP;
– szkolenia zawodowego, dzięki któremu UP nabędą kwalifikacje lub kompetencje zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy;
– stażu, dzięki któremu UP nabędą doświadczenie zawodowe

Dla osób biorących udział w projekcie zapewniamy:
– zwrot kosztów dojazdu,
– materiały szkoleniowe,
– profesjonalną kadrę trenerską,
– stypendium szkoleniowe za każdą godzinę obecności na szkoleniu zawodowym,
– stypendium stażowe

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Działanie 6.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z pracownikami biura projektu:
Biuro projektu „To jest Twoja szansa!”
UL. KOŚCIELNA 2, PIĘTRO III
65-101 ZIELONA GÓRA
tel. 535 053 112 lub 535 016 717
e-mail: biuro.zg@plusk24.pl