Wyniki konkursu ofert na pełnienie funkcji psychologa

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego na  pełnienie funkcji PSYCHOLOGA w związku z realizacją projektu „ Dobry kierunek zmian. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej” w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020″

Funkcję PSYCHOLOGA w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej w  ramach realizacji powyższego projektu będzie pełniła Pani –  Renata Socha .

Elżbieta Kinal

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej