Informacja dotycząca zapisów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 „Podprogram 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej informuje, że:

wydajemy skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa „Podprogram 2021”

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny:

znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:

1542,20 zł   dla osoby samotnie gospodarującej

1161,60 zł   dla osoby w rodzinie

oraz spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj.:

„Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

-ubóstwa,

-sieroctwa,

-bezdomności,

-bezrobocia,

-niepełnosprawności,

-długotrwałej lub ciężkiej choroby,

-przemocy w rodzinie,

-potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,

-potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

-bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

-trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art.159 ust.1 pkt. 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach,

-trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

-alkoholizmu lub narkomanii,

-zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

-klęski żywiołowej lub ekologicznej.”

Szczegółowe informacje oraz skierowania dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej, ul. Kolejowa 7. Skierowania wydajemy do 29.10.2021r.