Dodatek osłonowy – edycja 2024

Od 1 stycznia 2024 r. ponownie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku
osłonowego.
Wnioski o wypłatę dodatku należy złożyć do 30-04-2024 r.
Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpoznania.
Dodatek osłonowy to pomoc jednorazowa, która przysługuje za okres:
od 01-01-2024 r. do 30-06-2024 r.
Kryterium dochodowe:
Dodatek osłonowy przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka
gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty w gospodarstwie:
jednoosobowym – 2100 zł
wieloosobowym – 1500 zł na osobę
Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku.
Jeśli Twój dochód przekroczy kryterium dochodowe, dodatek osłonowy będzie przyznany
w wysokości różnicy między kwotą dodatku a kwotą o jaką kryterium zostało przekroczone. Dodatek
nie będzie wypłacany, jeśli wyniesie mniej niż 20 zł.
Dodatek osłonowy za okres 01-01-2024 r. do 30-06-2024 r. wynosi:
228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Jeśli Twój lokal mieszkalny jest ogrzewany kotłem na paliwo stałe, kominkiem, kozą, ogrzewaczem
powietrza, trzonem kuchennym, piecokuchnią, kuchnią węglową lub piecem kaflowym na paliwo stałe,
zasilanym węglem lub paliwami węglopochodnymi i to źródło ogrzewania zgłosiłeś do centralnej
ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dn. 21 listopada
2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków,
to możesz otrzymać dodatek osłonowy w wyższej wysokości:
286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób
Dodatek osłonowy za okres od 01-01-2024 r. do 30-06-2024 r. będzie wypłacany jednorazowo w
terminie do dnia 30-06-2024 r.
Przyznanie dodatku nie wymaga wydawania decyzji administracyjnej. Zawiadomienie o przyznaniu
dodatku będzie przekazywane za pomocą poczty e-mail.
Podstawa prawna:
– ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. 2022, poz. 1 ze zm.)
– Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie wzoru wniosku o
wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. 2024, poz.59)

Przejdź do druków >>