Nabór ofert na świadczenie usług opieki wytchnieniowej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej zaprasza kandydatów do składania ofert  na świadczenie usług opieki  wytchnieniowej w Programie „Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” – edycja 2024 ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej- Funduszu Spójności.

Do zadań opiekuna sprawującego opiekę wytchnieniową należeć będzie:

– odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.,

– okresowe zabezpieczenie potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługa opieki wytchnieniowej będzie odbywać się w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Wymagania co do kwalifikacji:

Usługę opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej mogą świadczyć:

osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością, które:

1) posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub

2) posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu,

3) zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024,

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością.

Wymagania niezbędne:

– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

– korzystanie z pełni praw publicznych,

– posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywaniu usług opieki nad osobą niepełnosprawną,

– posiadanie nieposzlakowanej opinii,

W przypadku sprawowania opieki nad dziećmi do ukończenia 16 roku życia wymagane są także:

1) zaświadczenie o niekaralności;

2) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;

3) pisemna akceptacja osoby, która ma świadczyć usługę opieki wytchnieniowej ze

strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością;

Wymagane dokumenty:

– dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności (kserokopie dyplomów, świadectw, referencje itp.)

– CV (wykształcenie, doświadczenie zawodowe)

z oświadczeniem o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

– list motywacyjny

Wymagane dokumenty można składać:

osobiście – w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej, ul. Kolejowa 7 68-120 Iłowa lub za pośrednictwem poczty na powyższy adres.

Dodatkowe informacje można uzyskać w OPS w Iłowej lub pod nr tel. 572701001.