Aktualności

Informacja dla osób przebywających za granicą

  • Drukuj

W przypadku, gdy członek rodziny pracuje poza granicami kraju

do wniosku o świadczenie wychowawcze (500+) bądź o świadczenia rodzinne należy dołączyć następujące dokumenty:

 

  1. Członek rodziny pracujący / przebywający poza granicami kraju:

- dokument potwierdzający zatrudnienie/pracę na własny rachunek

   (np. umowa o pracę zawierająca datę podjęcia zatrudnienia wraz z oświadczeniem* potwierdzającym 

    ten fakt, zaświadczenie od pracodawcy,  dokument A1, wpis do rejestru działalności gospodarczej)

* w oświadczeniu zgodnie z art. 233 §1 i §2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks Karny (Dz.U. Nr 88 z 1997 poz.553 z późn. zm.) należy podać dane:

- adres pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami RP,

- okres pobytu,

- kraj przebywania,

- adres zamieszkania.

- Nr ubezpieczenia członka rodziny przebywającego/pracującego poza granicami kraju,

- dokument potwierdzający prawo do zasiłku dla bezrobotnych

 (decyzja właściwej instytucji potwierdzająca prawo do świadczenia oraz jego wysokość)

- dokument potwierdzający przyznanie renty lub emerytury

 (decyzja właściwej instytucji potwierdzająca prawo do świadczenia oraz jego wysokość)

 

2. Członek rodziny pozostający na terenie Polski:

- dokument potwierdzający aktywność zawodową na terenie Polski

(np. umowa o pracę, zaświadczenie od pracodawcy, wpis do rejestru działalności gospodarczej lub dokument potwierdzający zarejestrowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna/poszukująca pracy, w przypadku renty bądź emerytury - decyzja właściwej instytucji potwierdzająca prawo do świadczenia oraz jego wysokość).

 3. Pozostałe dokumenty

- Akt małżeństwa,

- Wyrok Sądu orzekający o rozwodzie oraz Wyrok Sądu zasądzający alimenty na rzecz 

   dziecka/dzieci.