Aktualności

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.5 Usługi społeczne

  • Drukuj

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.5 Usługi społeczne, ogłoszonego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

    Cel projektu: 

Zwiększenie dostępności do wysokiej, jakości usług społecznych w zakresie: utworzenia i utrzymania dziennego klubu seniora, rozszerzenia usług opiekuńczych i asystenckich dla osób starszych i niesamodzielnych oraz innych form wsparcia objętych przedmiotowym konkursem, dla mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa .

Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

  Sposób i termin składania ofert:

  1. Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:   Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy Kolejowa 7, 68-120 Iłowa  z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.5”
  2. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 04.10.2019

Więcej szczegółów