Aktualności

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.5 Usługi społeczne

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.5 Usługi społeczne, ogłoszonego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

    Cel projektu: 

Zwiększenie dostępności do wysokiej, jakości usług społecznych w zakresie: utworzenia i utrzymania dziennego klubu seniora, rozszerzenia usług opiekuńczych i asystenckich dla osób starszych i niesamodzielnych oraz innych form wsparcia objętych przedmiotowym konkursem, dla mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa .

Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

  Sposób i termin składania ofert:

 1. Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:   Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy Kolejowa 7, 68-120 Iłowa  z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.5”
 2. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 04.10.2019

Więcej szczegółów

Świadczenie Wychowawcze 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej przypomina, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia 500+ na okres zasiłkowy 2019/2021 można składać zarówno w przypadku:

 •  kontynuacji pobierania świadczenia na dane dziecko,
 •  ubiegania się o świadczenie 500+ na dziecko, na które aktualnie nie jest pobierane świadczenie.

 

Aby otrzymać świadczenie na nowy okres świadczeniowy z wyrównaniem od lipca należy złożyć  wniosek  do 30 września 2019 r. Wnioski złożone po tym terminie skutkują przyznaniem świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

Jednocześnie tut. Ośrodek przypomina, że aby otrzymać świadczenia rodzinne i opiekuńcze, oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2019/2020 należy złożyć wnioski o ustalenie prawa do ww świadczeń.

Wnioski można składać zarówno drogą elektroniczną, jak i tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Informacja dla osób przebywających za granicą

W przypadku, gdy członek rodziny pracuje poza granicami kraju

do wniosku o świadczenie wychowawcze (500+) bądź o świadczenia rodzinne należy dołączyć następujące dokumenty:

 

 1. Członek rodziny pracujący / przebywający poza granicami kraju:

- dokument potwierdzający zatrudnienie/pracę na własny rachunek

   (np. umowa o pracę zawierająca datę podjęcia zatrudnienia wraz z oświadczeniem* potwierdzającym 

    ten fakt, zaświadczenie od pracodawcy,  dokument A1, wpis do rejestru działalności gospodarczej)

* w oświadczeniu zgodnie z art. 233 §1 i §2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks Karny (Dz.U. Nr 88 z 1997 poz.553 z późn. zm.) należy podać dane:

- adres pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami RP,

- okres pobytu,

- kraj przebywania,

- adres zamieszkania.

- Nr ubezpieczenia członka rodziny przebywającego/pracującego poza granicami kraju,

- dokument potwierdzający prawo do zasiłku dla bezrobotnych

 (decyzja właściwej instytucji potwierdzająca prawo do świadczenia oraz jego wysokość)

- dokument potwierdzający przyznanie renty lub emerytury

 (decyzja właściwej instytucji potwierdzająca prawo do świadczenia oraz jego wysokość)

Czytaj więcej...

Świadczenie Dobry Start 300+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej przypomina o możliwości składania wniosków o świadczenie Dobry start 300+ na wyprawkę szkolną. Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada 2019 r. Przypominamy, że wyprawka dla ucznia należy się bez względu na dochód w rodzinie, na każde dziecko do 20 roku życia (na dzieci niepełnosprawne do ukończenia przez nie 24 roku życia) uczące się w szkole, szkole dla dorosłych lub w szkole policealnej.

Wnioski złożone po upływie terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Wnioski można składać:

drogą elektroniczną (bankowość elektroniczna lub portal Emp@tia) lub osobiście pod adresem: Iłowa, ul. Kolejowa 7 (poniedziałek w godz. 7.00-10.00 oraz 13.00-16.00; wtorek– piątek w godz. 7.00 – 13.00).

500+ świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

500+ świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

 

Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które spełniają następujące warunki:

 1. ukończyły 18 lat,
 2. pozostają niezdolne do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 3. nie są uprawnione do emerytury ani renty, nie posiadają uprawnień do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych (nie dotyczy jednorazowych świadczeń), nie są uprawnieni do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych, albo są uprawnione do tych świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1600 zł.
 4. zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ,
 5. posiadają polskie obywatelstwo,
 6. posiadają prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce - jeśli są obywatelem  jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej,
 7. posiadają zalegalizowany pobyt w Polsce .

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje

Serwis www.ops.ilowa.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych panem Markiem Biedakiem pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.