Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony Internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej.
Data publikacji strony internetowej: 2016-10.

Strona aktualizowana jest na bieżąco.
Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Na stronie internetowej nie przedstawiono zrozumiałej kolejności przedstawianych treści,
 • Elementy nawigacyjne polegają na właściwościach zmysłowych,
 • Brak możliwości kontroli odtwarzania dźwięku,
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
 • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów,


Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,


Oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny i analizy. Do zbadania dostępności wykorzystano narzędzie https://achecker.ca/


Skróty klawiaturowe:


Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Krawański, informatyk(małpka)ilowa.pl.
Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 68 368 14 00. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności można pod adresem e-mail ops(małpka)ilowa.pl, nr tel. 68 377 49 48.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Wejście do budynku po schodach, brak punktów kontroli, przy wejściu do budynku brak dzwonka dla osób niepełnosprawnych,
 • Brak wind,
 • Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym bez ograniczeń,
 • Wśród pracowników jednostki brak osób znających język migowy.

 

Aktualnie pracujemy nad poszerzeniem udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Po ich osiągnięciu dodamy je do Deklaracji.

Procedura umieszczania czytelnych komunikatów/informacji w gablotach i na tabliczkach w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej

ZARZĄDZENIE NR 11.2019

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej z dnia 22.03.2019r.

w sprawie  wprowadzenie Procedury  umieszczania czytelnych komunikatów/informacji w gablotach i na tabliczkach  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej.

 

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 9 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Wprowadzam Procedurę umieszczania czytelnych komunikatów/informacji w gablotach i na tabliczkach w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. Zobowiązuję pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej  do stosowania zasad określonych w Procedurze .

§2

Procedura  umieszczania czytelnych komunikatów/informacji w gablotach i na tabliczkach w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.ops.ilowa.pl.

§ 3

 1. Osobą odpowiedzialną za kontrolowanie stosowania procedury zwaną  „Audytorem” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej jest samodzielny referent Lidia Drożdż.
 1. Wykonanie Zarządzenia powierzam wszystkim pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Procedura umieszczania czytelnych komunikatów/informacji w gablotach i na tabliczkach Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej.

Zarządzenie w sprawie Procedury obsługi osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej

ZARZĄDZENIE NR 08.2019

 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej z dnia 11.03.2019r.

 w sprawie  Procedury obsługi osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej.

 

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 9 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 1. Wprowadzam „Procedurę obsługi osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej” zwaną dalej Procedurą, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. Zobowiązuję pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej  do stosowania zasad określonych w Procedurze.

§2

Procedura obsługi osób niepełnosprawnych Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.ops.ilowa.pl.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam wszystkim pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dodatkowe informacje

Serwis www.ops.ilowa.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych panem Markiem Biedakiem pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.