Procedura umieszczania czytelnych komunikatów/informacji w gablotach i na tabliczkach w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej

  • Drukuj

ZARZĄDZENIE NR 11.2019

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej z dnia 22.03.2019r.

w sprawie  wprowadzenie Procedury  umieszczania czytelnych komunikatów/informacji w gablotach i na tabliczkach  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej.

 

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 9 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Wprowadzam Procedurę umieszczania czytelnych komunikatów/informacji w gablotach i na tabliczkach w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Zobowiązuję pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej  do stosowania zasad określonych w Procedurze .

§2

Procedura  umieszczania czytelnych komunikatów/informacji w gablotach i na tabliczkach w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.ops.ilowa.pl.

§ 3

  1. Osobą odpowiedzialną za kontrolowanie stosowania procedury zwaną  „Audytorem” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej jest samodzielny referent Lidia Drożdż.
  1. Wykonanie Zarządzenia powierzam wszystkim pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Procedura umieszczania czytelnych komunikatów/informacji w gablotach i na tabliczkach Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej.