Wyniki konkursu ofert

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej informuje, iż w związku z ogłoszeniem z dnia 04.03.2013 r. dotyczącym składania ofert na przeprowadzenie zajęć:

  • Trening kompetencji i umiejętności społecznych
  • Psychologiczne poradnictwo indywidualne

została przyjęta oferta złożona przez psychologa Panią Monikę Bala-Mikołajewską.

Natomiast w przypadku zajęć:

  • Grupa wsparcia dla osób z problemem współuzależnienia i przemocy

została przyjęta oferta złożona przez NZOZ Ośrodek Terapeutyczny Profil Oferty spełniają wymagane kryteria wyboru oraz są najkorzystniejsze ze względu na koszt usługi, umiejętności, doświadczenie oraz dyspozycyjność oferenta.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.