Świadczenia rodzinne – wymagane dokumenty

 

RODZAJ ŚWIADCZENIA

DOKUMENTY

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku

 1. Akt urodzenia dziecka
 2. Zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu pod opieką lekarską najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu
 3. Dokumenty świadczące o utracie dochodu, tj.:

– świadectwa pracy lub umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło,

– PIT-11, PIT-11a, PIT-28, PIT-37, PIT-40, PIT-40a (gdy utrata dochodu w roku bazowym),

 1. Dokumenty świadczące o uzyskaniu dochodu, tj.:

– umowy o pracę,

– umowy zlecenie,

– umowy o dzieło,

– zaświadczenie pracodawcy o dochodzie netto za cały następny miesiąc po miesiącu zatrudnienia.

 1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za rok bazowy, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 2. Wyroki /orzeczenia /postanowienia  sądu

 

 

 

 

Zasiłek pielęgnacyjny

 1. orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 

Świadczenie pielęgnacyjne

 1. orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka;
 2. dokumenty potwierdzające stan cywilny osoby wymagającej opieki (np. odpis aktu zgonu współmałżonka, wyrok rozwodowy)
 3. dokumenty potwierdzające staż pracy wnioskodawcy, np. świadectwa pracy, umowy zlecenie, decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy;

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy

 1. w przypadku ubiegania się o specjalny zasiłek opiekuńczy na osobę do ukończenia 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności;
 2. w przypadku ubiegania się o specjalny zasiłek opiekuńczy na osobę powyżej 16 roku życia orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. dokumenty potwierdzające stan cywilny wnioskodawcy i osoby wymagającej opieki,
  np. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka;
 4. dokumenty potwierdzające staż pracy wnioskodawcy, np. świadectwa pracy, umowy zlecenie, decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy;
 5. zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;
 6. dokumenty dotyczące dochodów członków rodziny wnioskodawcy i osoby niepełnosprawnej – takie jak przy zasiłku rodzinnym
 7. Dokumenty świadczące o utracie dochodu, tj.:

– świadectwa pracy lub umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło,

– PIT-11, PIT-11a, PIT-28, PIT-37, PIT-40, PIT-40a (gdy utrata dochodu w roku bazowym),

 1. Dokumenty świadczące o uzyskaniu dochodu, tj.:

– umowy o pracę,

– umowy zlecenie,

– umowy o dzieło,

– zaświadczenie pracodawcy o dochodzie netto za cały następny miesiąc po miesiącu zatrudnienia.

 1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za rok bazowy, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 2. Wyroki /orzeczenia /postanowienia  sądu

 

 

 

 

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka

 

 1. Akt urodzenia dziecka
 2. Zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu pod opieką lekarską najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu
 3. Dokumenty świadczące o utracie dochodu, tj.:

– świadectwa pracy lub umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło,

– PIT-11, PIT-11a, PIT-28, PIT-37, PIT-40, PIT-40a (gdy utrata dochodu w roku bazowym),

 1. Dokumenty świadczące o uzyskaniu dochodu, tj.:

– umowy o pracę,

– umowy zlecenie,

– umowy o dzieło,

– zaświadczenie pracodawcy o dochodzie netto za cały następny miesiąc po miesiącu zatrudnienia.

 1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za rok bazowy, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 2. Wyroki /orzeczenia /postanowienia  sądu

 

 

 

 

Świadczenie rodzicielskie

Akt urodzenia dziecka

Gdy wniosek składa ojciec dziecka:

 1. zaświadczenie o skróceniu okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka,
  lub
 2. akt zgonu matki, (w przypadku śmierci matki)
  lub
 3. dokumenty, oświadczenia potwierdzające fakt porzucenia dziecka przez matkę.

Gdy wniosek składa opiekun faktyczny:

( tj. osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka):

 1. dokument potwierdzający objęcie dziecka opieką,
 2. decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego (w przypadku gdy odroczenie miało miejsce).

Gdy wniosek składa osoba, która przysposobiła dziecko:

 1. dokument potwierdzający przysposobienie dziecka,
 2. decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego (w przypadku gdy odroczenie miało miejsce).

 

 

 

 

Za życiem

 

Do wniosku będzie trzeba dołączyć dwa zaświadczenia lekarskie:

 

Pierwsze, to zaświadczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

 

Drugie, to zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10-tego tygodnia ciąży.

 

Uwaga!

Wymóg przedstawienia zaświadczenia, potwierdzającego pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10-tego tygodnia ciąży, nie dotyczy opiekuna prawnego i faktycznego oraz osoby, która przysposobiła małoletniego.