Projekt pn. „Dobry kierunek zmian. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej”

W ramach projektu realizowanego okresie od 01.06.2018r. do 30.11.2019r. dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. pn. „Dobry kierunek zmian. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej”

Przeprowadzono następujące szkolenia:

1. Szkolenie dwudniowe ukierunkowane na wzmacnianie kompetencji pracowników socjalnych związanych z bezpośrednią pracą socjalną z klientem pomocy społecznej

2. Szkolenie dwudniowe ukierunkowane na wzmacnianie kompetencji pracowników socjalnych związanych z pracą środowiskową

3. Szkolenie dwudniowe ukierunkowane na wzmacnianie kompetencji pracowników socjalnych związanych organizowaniem społeczności lokalnej

4. Szkolenie dwudniowe pn. Rozszerzenie wiedzy pracowników socjalnych i pracowników administracyjnych w zakresie Kodeks Postępowania Administracyjnego

5. Szkolenie dwudniowe pn. Podniesienie wiedzy z zakresu ustawy o pomocy społecznej- stan prawny na obowiązujący w dniu szkolenia

6. Szkolenie dwudniowe pn. Wzmocnienie kompetencji pracowników socjalnych z zakresie pracy z osobami bezrobotnymi i niezaradnymi życiowo

7. Szkolenie dwudniowe pn. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

8. Szkolenie dwudniowe  pn. Wzmocnienie umiejętności pracy z rodziną problemową

W ramach projektu pn. „Dobry kierunek zmian. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej” pracownicy Ośrodka oraz beneficjenci projektu objęci byli usługą mentoringu oraz poradnictwem psychologicznym

Projekt  „Dobry kierunek zmian. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej” realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020