INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – edycja 2022

Wózek inwalidzki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej informuje o zamiarze złożenia wniosku na pozyskanie środków finansowych na realizację  rządowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gmina składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody w terminie do dnia 22 października 2021 r. 

W Programie mogą wziąć udział:

  1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
  2. osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Udział w Programie jest bezpłatny.

Zakres pomocy może obejmować np.:

  1. wyjście, powrót oraz/lub dojazdy w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
  2. wyjście, powrót oraz/lub dojazdy na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
  3. pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu;
  4. asystowanie w załatwianiu spraw urzędowych (w tym pomoc w wypełnianiu dokumentów)
  5. towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w czynnościach wspierających proces leczenia tj. pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia oraz placówek rehabilitacyjnych, pomoc w zakupie leków,
  6. podtrzymywanie uczestniczenia osoby niepełnosprawnej w życiu rodzinnym (w tym inspirowanie jej do współpracy z członkami rodziny)
  7. wspomaganie kształtowania właściwych relacji osoby niepełnosprawnej z innymi,

w szczególności z osobami z bezpośredniego otoczenia i ze środowiska lokalnego, nawiązanie kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

  1. korzystanie z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej uprzejmie prosi osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie o  kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Iłowej

pod numerami telefonu 683774948, 572701001 w terminie do 21.10.2021 r.