INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”

Pomocna dłoń

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej informuje o zamiarze złożenia wniosku na pozyskanie środków finansowych na realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Gmina składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody w terminie do dnia 22 października 2021 r. 

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej zamierza realizować usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Członkowie rodzin oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych zainteresowani realizacją usług opieki wytchnieniowej proszeni są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Iłowej pod numerami telefonu 683774948, 572701001 w terminie do 21.10.2021 r.

Program Opieka wytchnieniowa edycja 2022

Karta zgłoszenia do programu Opieka wytchnieniowa edycja 2022