Zespół Interdyscyplinarny w Iłowej

Zespół Interdyscyplinarny w Iłowej 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Iłowej  został utworzony na podstawie  przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. 2005 Nr 180 poz. 1493z późn. zm).

Głównym zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających w tej dziedzinie. Zespół podejmuje działania mające na celu ochronę osób doznających przemocy w rodzinie w tym realizuje procedury Niebieskiej Karty.

Zespół interdyscyplinarny to grupa profesjonalistów, którzy współpracują ze sobą w skoordynowany sposób, łącząca swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentują, zapewniając skuteczne reagowanie na doniesienia o niepokojących sytuacjach w rodzinach.  W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele wielu służb oraz instytucji  tj. Policji, Ośrodka Pomocy Społecznej, Oświaty, Ochrony Zdrowia, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądu Rejonowego. 

Podstawy prawne działalności Zespołu Interdyscyplinarnego

  • Ustawa z dn. 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493 z póź. zm.).
  • Ustawa z dn. 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.  z 2012 poz. 1356 z póź.zm.)
  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 poz. 182 z póź.zm)