Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej informuje, iż  na zapytanie ofertowe z dnia 21 grudnia 2015 r. nr OPS.252.4.2015  dotyczące „Dożywianie osób korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Iłowa” wpłynęła jedna oferta:

MAŁA GASTRONOMIA Roman Zieliński 68-200 Żary ul. Lotników

Wykonawca złożył ważną ofertę nie podlegającą odrzuceniu, zgodną z treścią zapytania ofertowego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.poz 907  z póź. zm.)

Wybór oferty