Karta Dużej Rodziny

Komunikat ws. obowiązku informacyjnego w zakresie Karty Dużej Rodziny

 

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Rodzice mogą korzystać z katy dożywotnio, natomiast dzieci do 18 roku życia lub

ukończenia nauki max do 25 lat, zaś osoby niepełnosprawne na czas trwania orzeczenia o

niepełnosprawności.

Kartę mogą dostać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

Kartę można otrzymać w formie tradycyjnej i w formie elektronicznej.

 

BEZPŁATNE otrzymanie Karty Dużej Rodziny

Osoby, które:

–  posiadają już Kartę Dużej Rodziny w formie tradycyjnej i do dnia 31-12-2019r. złożą wniosek o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej,

– do dnia 31-12-2017r. złożyły wnioski o Kartę Dużej Rodziny w formie tradycyjnej i do dnia 31-12-2019r. złożą wnioski o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej.

–  od 01-01-2018r. złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny w obu formach (tradycyjnej i elektronicznej)

OPŁATA  9,21zł  za Kartę Dużej Rodziny

Osoby, które:

–  posiadają już Kartę Dużej Rodziny w formie tradycyjnej a po 01-01-2020r. złożą wniosek o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej,

–  od dnia 01-01-2018r. złożyły po raz pierwszy wniosek o Kartę Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny w drugiej formie.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża także koszty rachunków za usług telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z oferty w ponad 10 tys. miejsc zgłoszonych przez prawie tysiąc firm i instytucji z całej Polski.

PODSTAWA PRAWNA:

1) Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2017 poz. 1832)

2) Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu (M.P. 2017 poz. 212)

3) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz.U. 2017 poz. 2449)