Ogłoszenie o wyborze oferty

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na przygotowanie i realizację bonów towarowych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej  uprawnionych do pomocy na podstawie decyzji administracyjnej  w 2018 roku.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej 17 stycznia 2018r. znak: OPS.252.3.2018  zaprosił do składania ofert na przygotowanie i realizację bonów towarowych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej  uprawnionych do pomocy na podstawie decyzji administracyjnej  w 2018 roku.

 W wyznaczonym terminie została  złożona  następująca oferta:

  1. LEDI Sp.z o.o. – punkt sprzedaży Iłowa ul. Żagańska 16

 

Przyjęto  za  najkorzystniejszą ofertę LEDI Sp.z o.o.

Ze względu na prowadzenie postępowania w trybie art.4 ust.8 ustawy – Prawo zamówień publicznych postępowanie nie podlega trybowi odwoławczemu.

Elżbieta Kinal

Kierownik OPS w Iłowej