Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Iłowa

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej informuje, iż zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 29.06.2018r. nr OPS.252.5.2018 pn. świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnie miejsce zameldowania znajdowało się na terenie Gminy Iłowa

 Wybrano ofertę:

 – Stowarzyszenie MONAR ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa

Schronienie będzie udzielane w placówce: Stowarzyszenie MONAR, Schronisko dla osób bezdomnych MARKOT w Lutynce, 68-131 Wymiarki

Wykonawca złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu, zgodną z treścią zapytania ofertowego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest  na podstawie zapisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

 

Elżbieta Kinal

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej