Wyniki konkursu ofert na przeprowadzenie szkoleń i mentoringu dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkoleń i mentoringu dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej w związku z realizacją projektu pn. „Dobry kierunek zmian. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W wyznaczonym terminie została  złożona  oferta przez:

ANIMA Edukacja, Szkolenia Magdalena Popłońska Kowalska

Wykonawca złożył ważną ofertę niepodlegające odrzuceniu, zgodne z treścią zapytania ofertowego. 

 

Główny księgowy

Sylwia Wróblewska