Aktywni mieszkańcy w Gminie Iłowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej informuje, że projekt pn. „Aktywni mieszkańcy w Gminie Iłowa” złożony przez nasz Ośrodek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego został oceniony pozytywnie i w dniu 12.05.2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu na kwotę 466.871,33 zł.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z firmą PROJECT HUB Sp. z o.o. ul. Cienista 3 60-587 Poznań, liderem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej.

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie gminy Iłowa.

Wsparcie w ramach projektu realizowane będzie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

W ramach projektu planuje się działania m.in.: utworzenie klubu aktywnych, trening umiejętności społecznych, spotkania z prawnikiem i z psychologiem, poradnictwo obywatelskie, kursy i szkolenia, staże zawodowe.

Projekt partnerski pn. „Aktywni mieszkańcy w Gminie Iłowa” realizowany będzie w ramach Osi Priorytetowej 7: Równowaga społeczna, Działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.