Informacja o Klubie Aktywnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej informuje, że realizuje projekt pn.„Aktywni mieszkańcy w Gminie Iłowa”, którego głównym celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie gminy Iłowa. W ramach zadań prowadzonych w projekcie powstał Klub Aktywnych, który działa w Bibliotece Kultury, od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00- 16.00.  Działalność klubu skierowana jest do 55 osób biorących udział w projekcie. W prowadzenie klubu zaangażowanych jest dwóch animatorów, posiadających pedagogiczne wykształcenie oraz doświadczenie w pracy z rodzinami borykającymi się z wieloma trudnościami między innymi bezrobociem i zagrożeniem wykluczeniem społecznym.

         W Klubie Aktywnych są prowadzone; pogadanki tematyczne, wymiany doświadczeń; zajęcia z rękodzieła; formy aktywnego spędzania czasu wolnego, również na wolnym powietrzu.

Uczestnicy klubu korzystają z porad w rozwiązywaniu problemów życia codziennego, pomoc w sporządzaniu pism, mają możliwość tworzenia własnych grup wsparcia. Do klubu mogą przychodzić całymi rodzinami.

Poprzez funkcjonowanie klubu uczestnicy projektu kształtować będą w praktyce umiejętności społeczne- indywidualne, umiejętności w nawiązywaniu pozytywnych relacji, integracji i przełamywania barier izolacji.

Działalność klubu w ramach projektu prowadzona będzie do 31.12.2022r.

Projekt realizuje również inne zadania takie jak: trening umiejętności społecznych, spotkania z prawnikiem i z psychologiem, poradnictwo obywatelskie, kursy i szkolenia, staże zawodowe.

Wszystkie formy prowadzone możliwe są dzięki realizacji Projektu partnerskiego pn. „Aktywni mieszkańcy w Gminie Iłowa” w ramach Osi Priorytetowej 7: Równowaga społeczna, Działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.