Aktywni Mieszkańcy w Gminie Iłowa

W ramach realizacji projektu „Aktywni Mieszkańcy w Gminie Iłowa” w dniach od 13.07.2022 do 22.07.2022 przeprowadzone zostały grupowe treningi umiejętności społecznych. Udział w zajęciach wzięło 55 uczestników projektu.

Celem treningu umiejętności społecznych była poprawa funkcjonowania w sytuacjach społecznych przez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane. Program zajęć obejmował tematy związane z ; treningiem umiejętności komunikacyjnych; radzeniem sobie z emocjami; przełamywaniem barier izolacji; kształtowanie umiejętności rozwiazywania konfliktów; umiejętności pracy w grupie itp. 

Zajęcia przeprowadziła pedagog z długoletnim doświadczeniem Pani Agnieszka Haczkiewicz.

Udzielona forma wsparcia prowadzona była w ramach realizacji Projektu partnerskiego pn. „Aktywni mieszkańcy w Gminie Iłowa” w ramach Osi Priorytetowej 7: Równowaga społeczna, Działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.