O CZYM KONIECZNIE NALEŻY POWIADOMIĆ Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej

Osoby pobierające:
➢ świadczenia rodzinne,
➢ fundusz alimentacyjny,

koniecznie muszą powiadomić Ośrodek Pomocy Społecznej o:
1) każdorazowym podjęciu lub utracie zatrudnienia przez członka rodziny,
2) uzyskaniu prawa do urlopu wychowawczego lub o jego zakończeniu,
3) nabyciu lub utracie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
4) uzyskaniu prawa do renty, emerytury lub zasiłku przedemerytalnego,
5) zarejestrowaniu lub wyrejestrowaniu działalności gospodarczej,
6) zmianie stanu cywilnego przez wnioskodawcę,
7) zawarciu związku małżeńskiego przez dziecko wymienione w oświadczeniu jako członek rodziny (wówczas bowiem zakłada ono własną rodzinę).

Strona powinna niezwłocznie dostarczyć
dokument potwierdzający zmianę sytuacji.