Nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej  w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programem „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, prosi o kontakt, członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. Dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności;
  2. Osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz. 100 ze zm.) – zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w zakresie usług opieki wytchneniowej.

W ramach Programu planuje się objąć wsparciem członków rodzin lub opiekunów osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością.

Program ma także zapewniać:

1) w odniesieniu do rozwiązań systemowych:

  • wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej;

2) w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Program jest realizowany w dwóch formach: tj. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego:

a) za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością/
b) w ośrodku wsparcia,
c) w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie dziennej,
d) w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r. poz. 901 ze zm.),
e) w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. b-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc,
f) za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022r. poz. 2240).

w ramach pobytu całodobowego:
a) za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
b) w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym (z wyłączeniem dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności),
c) w ośrodku wparcia,
d) w rodzinnym domu pomocy,
e) w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego,
f) w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
g) w placówce zapewniającej całodobową opiekę, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
h) w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. b-g, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc,
i) za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z programu proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia. Kartę należy dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej ul. Kolejowa 7 68-120 Iłowa  do dnia 14 listopada 2023r. do godz. 14.00 W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem OPS Iłowa  pod numerem tel. 572701001.

Kwalifikacja odbywać się będzie w oparciu o wytyczne programu.

Podstawą prawną programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym.

Ważne

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do programu. Przyznanie usługi uzależnione jest przede wszystkim od środków finansowych, które gmina uzyska na realizację programu oraz liczby osób, które zechcą być jego uczestnikami.

Więcej informacji na stronach:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Karta zgłoszenie do Programu „Opieka wytchnieniowa”