Nabór ofert na stanowisko asystenta osoby z niepełnosprawnością

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej zaprasza kandydatów do składania ofert  na stanowisko asystenta osoby z niepełnosprawnością w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej- Funduszu Spójności.

Do zadań asystenta należeć będzie m.in.:

1) wsparcie uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

2) wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

3) wsparcie uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

4) wsparcie uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem

Wymagania co do kwalifikacji:

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny

uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi

razem z uczestnikiem:

1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej2), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub

2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub

3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością.

Wymagania niezbędne:

– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

– korzystanie z pełni praw publicznych,

– posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywaniu usług opieki nad osobą niepełnosprawną,

– posiadanie nieposzlakowanej opinii,

W przypadku świadczenia asystentury dla  dzieci do ukończenia 16 roku życia wymagane są także:

1) zaświadczenie o niekaralności;

2) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;

3) pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością;

Sposób zatrudnienia:

– umowa zlecenie na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2024 r. Usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tego samego asystenta maksymalnie do 12 godzin na dobę. Wynagrodzenie to 50,00 zł brutto za godzinę zegarową.

Wymagane dokumenty:

– dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności (kserokopie dyplomów, świadectw, referencje itp.)

– CV (wykształcenie, doświadczenie zawodowe)

z oświadczeniem o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

– list motywacyjny

Wymagane dokumenty można składać:

osobiście – w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej, ul. Kolejowa 7 68-120 Iłowa lub za pośrednictwem poczty na powyższy adres.

Dodatkowe informacje można uzyskać w OPS w Iłowej lub pod nr tel. 683774948, 572701001