Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny

Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej  ogłasza nabór  na stanowisko Asystenta Rodziny

Nazwa i adres jednostki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej

68-120 Iłowa

Tel. 68 3774 948

Warunki zatrudnienia:

 1. Praca na umowę o pracę na czas określony ;
 2. Praca asystenta rodziny wykonywana będzie w ramach stosunku pracy (pełny etat) w systemie zadaniowego czasu pracy
 3. Planowany termin zatrudnienia: wrzesień  2024 r.

Miejsce pracy:

Praca z rodzinami na terenie Gminy Iłowa, w miejscu ich zamieszkania, w miejscu wskazanym przez rodzinę lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej.

Wymagania niezbędne jakie powinni spełnić kandydaci:

 1. wykształcenie:
  • wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie
   lub praca socjalna, lub
  • wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy
   z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust.3 ustawy o wspieraniu rodziny
   i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy
   z dziećmi lub rodziną lub,
  • średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Zakres programowy szkolenia o którym mowa w pkt b) i c) określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny.

 1. znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, znajomość przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną,
 2. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,
 3. kandydat wypełniania obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
 4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. kandydat nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
  z dostępem ograniczonym,
 6. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni
  z praw publicznych,
 7. obywatelstwo polskie.

Wymogi dodatkowe :

 1. umiejętności pracy w zespole,
 2. otwartość na potrzeby, problemy innych,
 3. znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 4. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 5. samodzielność w działaniu oraz wykazywaniu własnej inicjatywy,
 6. komunikatywność,
 7. odporność na sytuacje stresowe,
 8.  samodzielność w docieraniu do miejsca zamieszkania wskazanych rodzin objętych pracą.
 9. prawo jazdy kat. „B”.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
  i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  z dziećmi;
 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 10.  motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 11.  udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 12.  podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 13.  prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 14.  realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet
  w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 15.  prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 16.  dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 17.  monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 18.  sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
 19.  współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 20.  współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną

Oferty kandydatów powinny zawierać ( wymagane dokumenty ):

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko asystenta rodziny ( list motywacyjny ).
 2. Aktualne CV (życiorys).
 3. Kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie i przebieg zatrudnienia (oryginały do wglądu)
 4. Kopię innych dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji (kursy, szkolenia).
 5. Oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
  lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny.
 7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej
  oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona.
 9. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
 10. Oświadczenie, że kandydat nie figuruje w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym.
 11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  na potrzeby postępowania rekrutacyjnego o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 z późn.zm”,

 1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w składanych dokumentach innych niż wymienione w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy ( Dz.U. z 2023r., poz.1465, z późn.zm.) przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej w przeprowadzeniu rekrutacji oraz wybraniu pracownika i zawarciu umowy o pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej, zawierające ponadto stwierdzenie, że kandydat został poinformowany o prawach i obowiązkach oraz, że przyjmuje do wiadomości, iż podanie przez niego danych osobowych jest dobrowolne.

Dodatkowe informacje:

Przed zatrudnieniem wybrany kandydat będzie zobowiązany do przedłożenia zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zamianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw:

 • informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych
  w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego
  oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego.

Wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane, zaś kserokopie składanych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Iłowej przy ul. Kolejowej 7, 68-120 Iłowa   z dopiskiem „Kandydat na stanowisko asystenta rodziny” w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej w terminie do dnia 20.08.2024r. do godz. 15:00.

Aplikacje, które wpłyną do  Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni  telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach postępowania w sprawie zatrudnienia asystenta rodziny będzie ogłoszona na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej  w Iłowej(www.ops.ilowa.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 3774 948 wew. 25 od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-15.00.

Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej ul. Kolejowa 7, 68 – 120 Iłowa, e-mail: ops@ilowa.pl, tel. 68 3774948.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacyjnym tj. naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
  w tym przepisów archiwalnych.
 5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

  1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
  2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Iłowa, dnia 08.07.2024 r.