Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej informuje, iż na zapytanie ofertowe z dnia 21 grudnia 2015r. nr OPS.252.05 .2015 pod nazwą „ Świadczenie usług przygotowania, gotowania i dostarczania posiłków dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Koninie Żagańskim i Szczepanowie na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej „ wpłynęły dwie oferty, Małej Gastronomii ”, reprezentowanej przez Romana Zielińskiego oraz Konsorcjum: Firma usługowa Paweł Sandecki i Katering „ Halinka” Elżbieta Sieniuć. Obie oferty spełniały wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym. Wybrana z uwagi na korzystniejszą ofertę cenową została oferta Konsorcjum: Firma usługowa Paweł Sandecki i Katering „ Halinka” Elżbieta Sieniuć. Wykonawca złożył ważną ofertę niepodlegającą odrzuceniu, zgodną z treścią zapytania ofertowego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz 907 z póź. zm.)

Wybór oferty