Świadczenie wychowawcze 500+

Świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie (dotyczy wyłącznie dzieci do ukończenia 18 roku życia).

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł, a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – kwoty 1 200,00 zł.

Świadczenie przysługuje bez względu na dochody po 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio:

– urodzenia się dziecka,

– objęcia dziecka opieką lub

– przysposobienia dziecka.

Kwota świadczenia wychowawczego przysługuje za niepełny miesiąc w przypadku:

– urodzenia dziecka,

– ukończenia przez dziecko 18 roku życia,

– gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu,

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

– dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

– dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

– pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

– członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Dz.U. 2016 poz. 195 – Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

 

Druki do pobrania:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego

Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne