Fundusz alimentacyjny – wymagane dokumenty

 

RODZAJ ŚWIADCZENIA

DOKUMENTY

Fundusz alimentacyjny

 1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu rodziny,
 2. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych;
 3. odpis aktu urodzenia,
 4. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 5. kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację
 6. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 7. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
 8. oświadczenie  o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
 9. Dokumenty świadczące o utracie dochodu, tj.:

– świadectwa pracy lub umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło,

– PIT-11, PIT-11a, PIT-28, PIT-37, PIT-40, PIT-40a (gdy utrata dochodu w roku bazowym),

 1. Dokumenty świadczące o uzyskaniu dochodu, tj.:

– umowy o pracę,

– umowy zlecenie,

– umowy o dzieło,

– zaświadczenie pracodawcy o dochodzie netto za cały następny miesiąc po miesiącu zatrudnienia.

 1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za rok bazowy, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.