„Dobry kierunek zmian. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej”

       Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej w październiku 2017 r. złożył w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Dobry kierunek zmian. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej” ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie, w lipcu b.r. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu i rozpoczęliśmy pierwsze działania. Projekt jest w 100% finansowany ze środków zewnętrznych. Całkowita wartość projektu wynosi 221.724,15 zł z tego ze środków europejskich 186.869,11 zł.

Projekt dotyczy reorganizacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej i ma na celu podniesienie jakości pracy pracowników socjalnych i całego ośrodka poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej i usług socjalnych. Wprowadzone w wyniku działań projektu zmiany powinny wprowadzić rozwiązania optymalizujące wykorzystanie kwalifikacji i kompetencji zatrudnionych pracowników i wpłynąć na zwiększenie udziału pracy socjalnej w działaniach Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Projekt  „Dobry kierunek zmian. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej” realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020