Rekrutacja uczestników do projektu „Usługi opiekuńcze w Gminie Iłowa”

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Iłowej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz osób niepełnosprawnych „Piękni Życiem” realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.5. Usługi społeczne. pt. „Usługi opiekuńcze w Gminie Iłowa”.

Trwa rekrutacja uczestników. Dokumenty rekrutacyjne w załączeniu. Adresatami projektu są mieszkańcy Gminy Iłowa, osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj. osoby, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, w tym osoby starsze, w wieku poprodukcyjnym (wg definicji GUS), niepełnosprawne oraz ich otoczenie tzn. opiekunowie faktyczni.

Więcej informacji można uzyskać w OPS w Iłowej lub pod nr tel. 68 377 49 48, 572701001