Trwałość projektu jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług Oferta usług w ramach trwałości projektu

Gmina Iłowa/Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej umożliwia skorzystanie z niżej wymienionych usług, w związku

z zachowaniem obowiązku trwałości w projekcie: 

  • usługi opiekuńcze – 2 opiekunki
  • usługi psychologiczne – 1 psycholog
  • usługi rehabilitacyjne – 1 rehabilitant
  • klubu seniora – 35 miejsc w Klubie
  • wypożyczalni sprzętu wspomagającego

Usługi te kierujemy do wszystkich mieszkańców Gminy Iłowa.

Do  osób, które zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na swoją niesamodzielność lub niepełnosprawność, potrzebującym wsparcia. 

1.Osobom zainteresowanym kontynuacją usług, które zgłoszą potrzebę dalszego wsparcia w formie usług opiekuńczych, pomoc będzie świadczona przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej, ul. Kolejowa 7, 68-120 Iłowa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala się według obowiązującej stawki godzinowej, określonej w Uchwale Nr 48/8/VII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 maja  2019r. z późn. zm.   w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania a także zwrotu wydatków za te usługi.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerem tel.: 683774948  lub elektronicznie na adres email:ops@ilowa.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej umożliwia także skorzystanie z niżej wymienionych usług odpłatnych:

  • psychologicznych,
  • rehabilitacyjnych.

Usługi te kierujemy do osób, które zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na swoją niesamodzielność lub niepełnosprawność.  Usługi świadczone są w domu podopiecznego.

Ceny usług ustalone w oparciu o rynkową wycenę świadczeń, które swoim zakresem są zbliżone do tego, co realizowaliśmy w ramach działalności projektowej.

W przypadku wystąpienia popytu na usługę (zgłoszenia się po usługę) kadra będzie zatrudniona, a tym samym usługa uruchomiona.